De Orde

21 jan. 2022

De Orde der Apothekers werd opgericht in 1949, onder andere om de commercialisering van het beroep tegen te gaan.

De Orde wordt nu voornamelijk geregeld door het Koninklijk Besluit nr. 80 van 10 november 1967 betreffende de Orde der Apothekers en door het Koninklijk Besluit van 29 mei 1970 tot regeling van de organisatie en de werking der raden van de Orde der Apothekers; deze wijken niet af van de doelstellingen van de wetgever van 1949. De Orde is een publiekrechtelijke instelling die rechtspersoonlijkheid geniet (K.B. nr. 80, art. 1). Haar juridische bevoegdheid wordt beperkt tot de realisatie van haar doel.

Geen enkele bepaling van bovenvermelde Koninklijke besluiten verwoordt op een duidelijke en volledige manier het doel van de Orde. Het is de gecombineerde lezing van verschillende bepalingen en van de Parlementaire stukken, alsook de analyse van de bevoegdheden van de organen van de Orde die toelaten het doel te begrijpen dat de wetgever haar heeft toegekend. De Orde der Apothekers wordt dus bekleed met een opdracht van algemeen/publiek belang ter bescherming van de volksgezondheid: ze schept de maatschappelijke en morele voorwaarden die noodzakelijk zijn voor het vertrouwen van de patiënt en van de maatschappij tegenover het beroep van apotheker.

Om deze opdracht te vervullen moet elke persoon die het wettelijk diploma van apotheker bezit en de artsenijbereidkunde wettelijk in België wenst uit te oefenen noodzakelijkerwijze ingeschreven zijn bij de Orde der Apothekers (momenteel zijn meer dan 13 000 apothekers ingeschreven: officina-apothekers, ziekenhuisapothekers, klinisch biologen, industrie-apothekers (niet-verplicht).

Ten opzichte van deze personen, beschikt de Orde der Apothekers over een reglementaire bevoegdheid (opstellen van een deontologische Code), een rechterlijke tuchtbevoegdheid (vervolgen van deontologische inbreuken) en een administratieve bevoegdheid (beslissen over de toelating van de leden en het opmaken van de lijst). Deze bevoegdheden zijn verdeeld tussen de organen van de Orde – Provinciale Raden, Raad van Beroep en Conseil d’appel, Nationale Raad – door de verschillende specifieke taken die aan hen voorbehouden worden.

De Orde der Apothekers is samengesteld uit