FAQ


Algemeen

Wat is de Orde der Apothekers?

De Orde der Apothekers werd opgericht in 1949, onder andere om de commercialisering van het beroep tegen te gaan.

De Orde wordt bekleed met een opdracht van algemeen/publiek belang ter bescherming van de volksgezondheid: ze schept de maatschappelijke en morele voorwaarden die noodzakelijk zijn voor het vertrouwen van de patiënt en van de maatschappij tegenover het beroep van apotheker.

Om deze opdracht te vervullen moet elke persoon die het wettelijk diploma van apotheker bezit en de artsenijbereidkunde wettelijk in België wenst uit te oefenen noodzakelijkerwijze ingeschreven zijn bij de Orde der Apothekers.

Meer weten…

Wat is het onderscheid tussen functie “student” en statuut van jobstudent?

Bij een inschrijving als lid van de Orde der Apothekers dient men een onderscheid te maken tussen de functie “student” en de functie “plaatsvervangend apotheker” tijdens het uitvoeren van een arbeidsovereenkomst onder het statuut van “jobstudent” in verband met de sociale wetgeving.

Een apotheker kan ingeschreven worden onder de functie “student” indien hij bijkomende studies doet en hij een bewijs van inschrijving voor deze studies bezorgt bij de aanvang van het academiejaar.

Een apotheker die tijdens de daarvoor wettelijk voorziene periode tewerkgesteld wordt onder een arbeidsovereenkomst als “jobstudent” zal bij de Orde ingeschreven worden in de functie “plaatsvervanger”.

Wat gebeurt er in geval van wijziging van de gegevens van de apotheker?

Elke wijziging in post- of e-mailadres, telefoonnummer of functie moet zo snel mogelijk worden gemeld aan de voorzitter van de Provinciale Raad op wiens lijst men is ingeschreven.

Wijziging van contactgegevens zoals adres en e-mail kan gebeuren via de website (via de persoonlijke pagina). Zulke wijzigingen moeten gevalideerd worden door de Provinciale Raad vóór dat ze effectief op de lijst ingeschreven zijn.

Wijziging van functie dient steeds te gebeuren rechtstreeks aan het secretariaat van de Provinciale Raad.

Wat is de procedure tot weglating van de lijst van de Orde der Apothekers?

Een apotheker die niet meer wenst ingeschreven te zijn op de lijst van de Orde der Apothekers moet schriftelijk (per brief of per mail) zijn weglating vragen aan de voorzitter van de Provinciale Raad op wiens lijst hij is ingeschreven op de datum van het verzoek.

Wanneer een apotheker, die is ingeschreven op de lijst van de Orde, met pensioen gaat en niet meer wenst ingeschreven te zijn, is het belangrijk dat hij zijn weglating vraagt. De weglating is immers niet automatisch. Een gepensioneerde apotheker die echter nog enkele dagen per jaar als apotheker wenst te werken, zoals wettelijk is toegelaten, moet ingeschreven zijn op de lijst en de jaarlijkse bijdrage betalen (waarvan het bedrag wordt herzien na 65 jaar).

Inschrijving bij de Orde

Waarom?

Om de artsenijbereidkunde wettig uit te oefenen, moet elke apotheker het betrokken wettelijk diploma bezitten, een visum van de FOD Volksgezondheid hebben gekregen en op de lijst van de Orde der Apothekers ingeschreven zijn.

De artsenijbereidkunde uitoefenen zonder aan één van deze voorwaarden te voldoen, wordt beschouwd als onwettige uitoefening van de artsenijbereidkunde, wat strafbaar is.

Bij welke Provinciale Raad?
  • Als titularis: de Provinciale Raad van de provincies waar de apotheek gevestigd is.
  • Als niet-titularis: de Provinciale Raad van de provincie van de woonplaats, zelfs indien de apotheker zijn beroep in een andere provincie uitoefent.
Hoe?

In functie van de situatie van de apotheker moeten verschillende documenten bij de inschrijving gevoegd worden. De lijst ervan is hier beschikbaar.

Wanneer?

Enkel en alleen de datum van de beslissing van de Provinciale Raad waarbij de inschrijving bij de Orde der Apothekers wordt toegelaten bepaalt de begindatum van de uitoefening van de artsenijbereidkunde.


De Provinciale Raad beslist over de aanvragen tot inschrijving binnen een maand na de ontvangst ervan. Voor de pas afgestudeerden worden de inschrijvingen geacteerd tijdens een buitengewone zitting van de Raad (de data van de zittingen van alle Provinciale Raden worden gepubliceerd in de rubriek “Nieuws”).

Deontologie en tuchtprocedure

Wat is deontologie?

Deontologie is “alle regels en plichten die een beroep, het gedrag van degenen die het uitoefenen, de relaties tussen hen en hun klanten of het publiek regelen”.

De Orde der Apothekers is bevoegd om de regels van de farmaceutische plichtenleer vast te stellen, d.w.z. de algemene beginselen en de regels vast betreffende de zedelijkheid, de eer, de bescheidenheid, de eerlijkheid, de waardigheid en de toewijding die onontbeerlijk zijn voor de uitoefening van het beroep van apotheker.

Sinds 2004 worden deze regels, die betrekking hebben op de continuïteit van de zorg, de wachtdienst, het beroepsgeheim…, verzameld in een unieke Code. Deze is nu aangevuld door een gecommentarieerde Code die de betekenis en de interpretatie van bepaalde bepalingen verduidelijkt.

De Code van farmaceutische plichtenleer is ook aangevuld door verschillende adviezen betreffende specifieke thematieken.

Om meer daarover te weten en om deze verschillende documenten te raadplegen, klik hier.

Wat is tuchtprocedure?

De Orde der Apothekers is bevoegd om de regels van de farmaceutische plichtenleer te doen naleven. Ze kan dus tuchtmaatregelen treffen wegens aantasting van de eer en de waardigheid van het beroep door één van haar leden. Het doel is het garanderen van de kwaliteit en de veiligheid van de aangeboden diensten en prestaties van de apothekers, in het voordeel van de volksgezondheid en de hele maatschappij.

Een tuchtprocedure die tegen een apotheker wordt opgestart, laat toe om de aantasting van de eer en de waardigheid van het beroep waaraan hij zich schuldig zou hebben gemaakt te onderzoeken.

De kenmerken en verschillende stappen van deze procedure worden omschreven onder de tab “De Orde”.

De op de lijst van de Orde ingeschreven apothekers hebben ook toegang tot de geanonimiseerde versie van alle definitieve tuchtbeslissingen die sinds 1 januari 2020 door de tuchtinstanties werden uitgesproken, met het oog op transparantie. De pagina “Rechtspraak” is beschikbaar op het beveiligde deel van de website, na identificatie.

Hoe om te gaan met een apotheker wiens gedrag als ongepast wordt beschouwd?

Via een goed gesprek zou het probleem misschien al kunnen opgelost worden.

Is een gesprek niet mogelijk of bood dit geen oplossing, dan kan iedereen een klacht indienen bij de Orde der Apothekers.

Na de klacht van een derde (apotheker, patiënt, burger, leverancier, …) wordt er een tuchtprocedure tegen een apotheker opgestart (meer weten over de tuchtprocedure). De Provinciale Raad, waarbij de apotheker ingeschreven is op het moment van de klacht, is bevoegd tijdens de hele procedure. In geval van klacht mag de klager er zeker van zijn dat er gevolg aan de zaak zal gegeven worden maar hij zal niet geïnformeerd worden over het verloop noch over het resultaat van de procedure.

Een online klachtformulier is beschikbaar op de website van de Orde.

Dit formulier kan ook uitgeprint worden en via gewone post naar de bevoegde Provinciale Raad verstuurd worden in een voldoende gefrankeerde gesloten omslag samen met eventuele bijlagen.