Provinciale Raden

19 jan. 2022
  • Home
  • Provinciale Raden

De provinciale raden zijn belast met de volgende voornaamste taken:

  • De lijst van de Orde opmaken en beheren.
  • Waken over het naleven van de regelen van de farmaceutische plichtenleer en over de handhaving van de eer, de bescheidenheid, de eerlijkheid en de waardigheid van de leden van de Orde en desgevallend, in het kader van een tuchtprocedure, tuchtsancties treffen.
  • De provinciale raden kunnen ook op eigen initiatief of op verzoek van de leden adviezen over vragen van de farmaceutische plichtenleer die geen oplossing in de Code krijgen, verstrekken voor zover dat ze vooraf door de nationale raad goedgekeurd werden.
  • De bevoegde overheden kennis te geven van de daden van onwettige uitoefening van de artsenijbereidkunde.
  • In laatste aanleg beslissen over geschillen betreffende de honoraria en gevolg geven aan elk verzoek om advies daarover vanwege de hoven en rechtbanken.

Elke Provinciale Raad wordt samengesteld uit leden apothekers verkozen door alle apothekers van de provincie (in principe, acht behalve voor de Raad van Franstalig Brabant – tien – en de Raad van Luxemburg – zes). Elke Raad wordt bijgestaan door een effectieve magistraat-assessor en een plaatsvervangende magistraat assessor, die een raadgevende stem hebben.