Aanvullende informatie met betrekking tot de publicatie inzake het beroepsgeheim

11 aug. 2017
  • Home
  • Nieuws
  • Aanvullende informatie met betrekking tot de publicatie inzake het beroepsgeheim

Ondanks de bedenkingen die door de Orde der Apothekers (zie de brief aan de Minister van Justitie) maar ook door andere beroepsordes en door beroepsbeoefenaars werden geformuleerd, heeft de Kamer van volksvertegenwoordigers op 29 juni in plenaire vergadering het wetsontwerp aangenomen, dat de nieuwe bepaling van het Strafwetboek betreffende het casusoverleg tussen dragers van een beroepsgeheim bevat.

Het nieuwe artikel 458ter zal de uitwisseling van vertrouwelijke informatie mogelijk maken in het kader van een overleg dat door de wet wordt georganiseerd of door de procureur des Konings wordt toegelaten om bepaalde finaliteiten, namelijk de bescherming van de fysieke en psychische integriteit van de persoon of van derden of het voorkomen van terroristische misdrijven of van misdrijven gepleegd in het raam van een criminele organisatie, te verzekeren.

De nieuwe wet werd op 24 juli in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd en is in werking getreden tien dagen later.