Affiche terugname geneesmiddelen

30 jun. 2008
  • Home
  • Affiche terugname geneesmiddelen

De apotheker is verantwoordelijk voor de farmaceutische handelingen die hij stelt of waarop hij toezicht houdt . Deze professionele aansprakelijkheid wordt in meerdere wettelijke bepalingen bevestigd, zoals ondermeer in artikel 1382 B.W. en artikel 4 par. 2ter van het K.B. nr.78.

Bij de aflevering van een geneesmiddel moet de apotheker dus waken over de kwaliteit en de conformiteit van het geneesmiddel dat hij aan de patiënt overhandigt teneinde te vermijden dat zijn verantwoordelijkheid in het gedrang wordt gebracht.

Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat de apotheker, zich bewust zijnde van de verantwoordelijkheid die hij draagt, absolute controle wenst te houden over de wijze waarop de geneesmiddelen worden behandeld en bewaard, en bijgevolg niet bereid is om verkochte geneesmiddelen terug te nemen van de patiënt.

Een dergelijke houding is trouwens ook een garantie ten behoeve van zijn patiënten, die erop kunnen vertrouwen dat het geneesmiddel dat zij kopen bij hun apotheker op correcte wijze werd behandeld en bewaard onder de verantwoordelijkheid en het toezicht van de apotheker waarin zij gerechtigd zijn vertrouwen stellen.

Ook het systeem van de unieke barcode maakt dat het voor de apotheker niet mogelijk is om een geneesmiddel terug te nemen eens de specialiteit door het RIZIV is terugbetaald.

Deze overwegingen maken dat de apotheker vaak (en terecht) weigert om verkochte geneesmiddelen terug te nemen.

In het wetsvoorstel tot hervorming van het K.B. van 1885 betreffende de onderrichtingen voor de apothekers is trouwens in geval van verkoop van niet aan voorschrift onderworpen geneesmiddelen via internet uitdrukkelijk voorzien dat zowel de website als het begeleidend schrijven bij de aflevering van het geneesmiddel uitdrukkelijk een waarschuwing moeten vermelden dat verzonden geneesmiddelen niet kunnen worden teruggenomen behalve in geval van gebrek.

De weigering tot terugname van verkochte geneesmiddelen is niet alleen gerechtvaardigd om hogervermelde redenen, doch daarenboven ook juridisch volledig aanvaardbaar.

Er bestaat geen enkele juridische verplichting in hoofde van de apotheker om een verkocht geneesmiddel terug te nemen van de patiënt en de ontvangen prijs terug te betalen indien het afgeleverde geneesmiddel conform was aan het door de patiënt gevraagde geneesmiddel.

Anderzijds bestaat er in de actuele stand van zaken evenmin een verbod in hoofde van de apotheker om een verkocht geneesmiddel vooralsnog terug te nemen van de patiënt teneinde hem ter wille te zijn. De apotheker zal een opportuniteitsanalyse maken, rekening houdend met de hoger aangehaalde overwegingen inzake verantwoordelijkheid, garantie voor andere patiënten en eventuele problemen ingevolge het systeem van de unieke barcode.

Blijkbaar worden sommige apothekers herhaaldelijk geconfronteerd met de vraag van een patiënt tot terugname van een verkocht geneesmiddel en zouden zij graag een affiche aanbrengen in hun officina met de melding dat zij niet bereid zijn tot dergelijke terugnames. Dit is perfect mogelijk, doch geenszins een vereiste om een terugname te weigeren.

De tekst van een dergelijke affiche kan zeer eenvoudig zijn “Verkochte geneesmiddelen worden niet teruggenomen, noch geruild”, of men kan het iets positiever aanpakken door iets te vermelden in de zin van “Wij garanderen een kwalitatief hoogstaande bewaring en behandeling van onze geneesmiddelen en zijn daardoor in de onmogelijkheid verkochte geneesmiddelen terug te nemen of te ruilen. Wij danken u voor uw begrip”.

Uiteraard mag men de terugname van verkochte geneesmiddelen op verzoek van de patiënt omdat hij om een of andere reden van de gesloten koop wenst af te zien niet verwarren met de terugname van oude en vervallen geneesmiddelen, wat wel tot het takenpakket van de apotheker hoort, maar waar uiteraard geen “ontbinding van de koop” in de zin van een terugbetaling van de prijs tegenover staat.