Beroepsgeheim - Wet met wijziging van artikel 458bis SW

27 mrt. 2012
 • Home
 • Beroepsgeheim - Wet met wijziging van artikel 458bis SW

Op 20 januari 2012 is door de publicatie in het Belgisch Staatsblad een wet van 30 november 2011 “tot wijziging van de wetgeving betreffende de verbetering van de aanpak van seksueel misbruik en feiten van pedofilie binnen een gezagsrelatie” van kracht geworden.
Deze wet wijzigt artikel 458bis van het Strafwetboek betreffende het beroepsgeheim waaraan de apotheker onderworpen is.
De Nationale Raad van de Orde der Apothekers wenst hierover de apothekers op de hoogte te brengen van de wijzigingen en van hun gevolgen.

Wat zijn de artikelen 458 en 458bis van het Strafwetboek?

Artikel 458 van het Strafwetboek geeft de fundamentele bepalingen aan betreffende het beroepsgeheim. Een apotheker is daartoe wettelijk verplicht en riskeert strafrechtelijke sancties indien hij geheimen in het kader van zijn beroep onthult .

In het kader van de bescherming van minderjarigen, heeft de wetgever een artikel 458 bis in het Strafwetboek ingevoegd die de apotheker toestaat, uitsluitend aan de Procureur en op bepaalde voorwaarden, geheimen te onthullen.

De voormelde wet van 30 november 2011 heeft wijziging ingevoerd in het artikel 458bis van het Strafwetboek.

Wat is er veranderd?

De wetswijziging brengt een uitbreiding van de situaties waarin het geheim geopenbaard kan worden, zonder risico tot rechtsvervolging :

 • Het begrip "slachtoffer" is uitgebreid: het is niet langer beperkt tot een minderjarige, maar andere personen komen in aanmerking
 • De voorwaarde tot een voorafgaandelijk onderzoek van het slachtoffer of de voorwaarde dat de vertrouwelijke mededelingen rechtstreeks van het slachtoffer moeten komen, zijn weggelaten: de informatie kan van een derde of van de dader zelf afkomstig zijn.

Wanneer zou het geheim concreet mogen opgeheven worden?

Er kan informatie aan de Procureur overgemaakt worden indien de apotheker in de uitoefening van zijn beroep kennis neemt van :

1) Een EFFECTIEF SLACHTOFFER – Het geval van een persoon die feitelijk het slachtoffer werd van een strafbaar feit.

Er dient op gelet te worden dat de inbreuk reeds plaatsgevonden heeft. Het is verboden om informatie over een mogelijke inbreuk bekend te maken, b.v. indien de inbreuk in voorbereiding is.

2) Een MINDERJARIGE of een KWETSBARE PERSOON - Het slachtoffer moet kwetsbaar zijn ten gevolge van (uitvoerige lijst):

 • zijn leeftijd
 • een ziekte
 • een handicap
 • een lichamelijk gebrek
 • een geestelijk gebrek

3) IN EEN BIJZONDERE SITUATIE - Het slachtoffer moet in één van de twee volgende situaties verkeren :

 • Ofwel indien er een ernstig en dreigend gevaar voor zijn fysieke of psychische integriteit bestaat
 • Ofwel wanneer er aanwijzingen zijn van een gewichtig en reëel gevaar dat andere minderjarigen of bedoelde kwetsbare personen slachtoffers zouden worden.

De beoordeling van het gevaar vereist veel waakzaamheid vanwege de apotheker.