Checklist arbeidsovereenkomst - Aanbevelingen voor apothekers

19 feb. 2014
  • Home
  • Checklist arbeidsovereenkomst - Aanbevelingen voor apothekers

Hierna vind je een lijst van punten die je dient te overlopen vooraleer je een arbeidsovereenkomst ondertekent.

Opgelet: de punten hebben alleen betrekking op louter deontologische aspecten van de arbeidsovereenkomst. Indien je twijfelt over bepaalde arbeidsrechtelijke aspecten van de overeenkomst, raadpleeg je best een specialist terzake.

Tip: je kan je arbeidsovereenkomst ook voor advies voorleggen aan je Provinciale Raad. De analyse door de Provinciale Raad beperkt zich natuurlijk tot de louter deontologische aspecten van de arbeidsovereenkomst.

CHECKLIST

❏ Bevat je arbeidsovereenkomst een clausule die jouw onafhankelijkheid als apotheker verzekert zodat je je wettelijke en deontologische verplichtingen kan nakomen (bijv. “De werkgever waarborgt de nodige professionele onafhankelijkheid welke vereist is voor een goede uitvoering van deze overeenkomst.” of “De werknemer is verplicht de richtlijnen, die hem zijn opgelegd door de werkgever, na te komen, zonder dat deze afbreuk mogen doen aan zijn wettelijke en deontologische verplichtingen.”)?

❏ Is je takenpakket voldoende duidelijk en precies omschreven in de arbeidsovereenkomst (of in een bijlage aan de arbeidsovereenkomst)? Bestaat er m.a.w. geen twijfel over het feit of je apotheker-titularis, dan wel adjunct-apotheker of plaatsvervanger bent?

❏ Zijn de taken die je werkgever, apotheker-titularis, eventueel aan jou wenst te delegeren als adjunct-apotheker of plaatsvervanger, voldoende precies en duidelijk aangegeven in de arbeidsovereenkomst (of in een bijlage aan de arbeidsovereenkomst)?

❏ Bepaalt de taakomschrijving voldoende duidelijk of je dient deel te nemen aan de wachtdienst: verplichting, frequentie en bezoldiging?

❏ Bevat je arbeidsovereenkomst een clausule waarin wordt gesteld dat de werkgever alles in het werk zal stellen opdat je in optimale omstandigheden de wachtdienst kan verzekeren (bijv. “De werkgever zal alles in het werk stellen opdat de werknemer in optimale omstandigheden de wachtdienst kan verzekeren.”)?

❏ Is het duidelijk wie de beroepsaansprakelijkheidsverzekering zal afsluiten en wie de premie zal betalen? Ben jij dat of je werkgever?

❏ Zijn alle overeengekomen arbeidsvoorwaarden (verloning, extralegale voordelen, uurroosters...) schriftelijk vastgelegd?

Aanvullend aandachtspunt:

❏ Bevat de arbeidsovereenkomst een niet-concurrentiebeding, zijnde een beding waardoor aan een werknemer wordt verboden om na de beëindiging van zijn arbeidsovereenkomst soortgelijke activiteiten uit te oefenen, hetzij als zelfstandige, hetzij als bediende, voor een andere werkgever? Zo ja, dan laat je dit beding best nakijken door een specialist in arbeidsrecht.