Gebruik van beeldschermen in de officina

29 jan. 2007
 • Home
 • Gebruik van beeldschermen in de officina

De computertechnologie brengt steeds nieuwe producten op de markt. Zo zijn er nu compacte en zeer gebruiksvriendelijke «hoge resolutie»-schermen verkrijgbaar. Sommige farmaceutische firma's of apothekers zien daar een geschikt communicatiemiddel in om de patiënten te informeren, en ze promoten het gebruik ervan in de officina's. De boodschappen die met deze schermen worden verspreid kunnen van informatieve en/of publicitaire aard zijn.

Dergelijk gebruik binnen de officina's roept echter vele vragen op in verband met de deontologie. Het lijkt dan ook aangewezen dat elke apotheker die er voor kiest zulke schermen te gebruiken, bijzonder waakzaam blijft voor de deontologische implicaties door zijn keuze. De Nationale Raad verstrekt in dit verband volgende aanbevelingen :

Wat betreft de inhoud:

 • De verstrekte informatie moet betrekking hebben tot de geneesmiddelen en gezondheidsproducten die in de apotheek voorradig zijn of afgeleverd worden, ofwel boodschappen bevatten van algemeen nut betreffende de Volksgezondheid.
  Bovendien moet deze informatie eerlijk, waarheidsgetrouw en controleerbaar zijn.
 • De apotheker-titularis is steeds verantwoordelijk voor alle in zijn officina verstrekte informatie. Laat hij/zij informatieve of publicitaire boodschappen geven via een scherm, dan is het beslist af te raden het beheer daarvan aan derden toe te vertrouwen, als hij/zij niet de mogelijkheid heeft hun inhoud en vorm vooraf te controleren.
 • De apotheker moet ten allen tijde - en vooraf ! - kunnen nagaan of de boodschap geen onjuiste informatie bevat en of de presentatie ervan in overeenstemming is met de essentiële regels van het beroep.
 • In het bijzonder zal de apotheker toezien op de naleving van de diverse wetgevingen met betrekking tot de informatie over - en de publiciteit voor geneesmiddelen, evenals voor andere in de apotheek verkochte producten.

Wat betreft de vorm :

 • De apotheker moet de nodige aandacht schenken aan de vorm waarin de boodschap aan de patiënt wordt gebracht, zeker met betrekking tot het imago van zijn/haar officina en van het beroep in het algemeen. Een apotheek is in de eerste plaats immers een inrichting voor de volksgezondheid.
  Zo mag de gevoerde publiciteit hierover bij het publiek geen twijfel doen ontstaan. De apotheker zal dus letten op het discrete karakter van de schermen die binnen in zijn officina staan opgesteld.
 • Als belangrijke schakel in de volksgezondheid blijft de apotheker in de eerste plaats bekommerd om het correcte gebruik van geneesmiddelen. Daarom moet hij/zij er over waken dat de informatieve en publicitaire boodschappen die via het scherm worden verspreid in géén geval aanleiding kunnen geven tot overconsumptie.