Informatie over geneesmiddelen door de farmaceutische industrie verstrekt

16 dec. 2008
  • Home
  • Informatie over geneesmiddelen door de farmaceutische industrie verstrekt

ADVIES VAN DE NATIONALE RAAD BETREFFENDE DE INFORMATIE OVER GENEESMIDDELEN DIE DOOR DE FARMACEUTISCHE INDUSTRIE VERSTREKT WORDT
Antwoord aan een decaan van faculteit geneeskunde

Wij verwijzen naar uw schrijven van 20 oktober l.l., waarin u vraagt naar het standpunt van de Orde der Apothekers betreffende het voorstel van Europese Richtlijn waarbij de farmaceutische industrie de mogelijkheid zou worden geven om rechtstreeks informatie te verschaffen aan de patiënt over geneesmiddelen op voorschrift.

De doelstelling die de Europese Commissie voor ogen heeft is het vaststellen van een kader om de patiënten toegang te verschaffen tot begrijpelijke, objectieve, goede en niet-wervende informatie over de voordelen en risico’s van de geneesmiddelen, doch met het behoud van het verbod op rechtstreekse consumentenreclame voor voorschriftplichtige geneesmiddelen.

De Orde der Apothekers is de mening toegedaan dat deze doelstelling niet kan bereikt worden door de farmaceutische industrie de mogelijkheid te bieden om rechtstreeks informatie ter beschikking te stellen van het publiek. De farmaceutische industrie is immers een rechtstreekse belanghebbende, zodat er mogelijkheid is te twijfelen aan de objectiviteit van de informatieverstrekking, en zodat men gemakkelijk de toch al bijzonder vage grens tussen informatie enerzijds en publiciteit anderzijds, overschrijdt of miskent.

De informatie, waarop de patiënt uiteraard recht heeft, moet naar onze mening verschaft worden door objectieve, onpartijdige operatoren in de gezondheidssector, zijnde in de eerste plaats de zorgverstrekkers zelf, namelijk de artsen en de apothekers, beoefenaars van een vrij beroep.

Het komt de zorgverstrekkers toe de inlichtingen die de farmaceutische industrie kenbaar maakt op de bijsluiter van de voorschriftplichtige geneesmiddelen te duiden naar de patiënten toe. De rol van de farmaceutische industrie in het kader van de informatieverstrekking naar de patiënt toe dient beperkt te worden tot het verschaffen van een met de wetgeving in overeenstemming zijnde bijsluiter bij de door hen op de markt gebrachte geneesmiddelen.

Ter informatie melden wij u dat ook de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid deze mening is toegedaan, zoals blijkt uit een antwoord dat zij op 24 november l.l. gaf in de Kamer op een vraag betreffende dit ontwerp van richtlijn.

In de hoop u hiermee voldoende te hebben ingelicht tekenen wij, geachte heer professor, met bijzondere hoogachting.