KB van 26 maart 2014 betreffende de uitoefening van de homeopathie

13 jun. 2014
  • Home
  • KB van 26 maart 2014 betreffende de uitoefening van de homeopathie

Het KB van 26 maart 2014 betreffende de uitoefening van de homeopathie, recent verschenen in het Belgisch Staatsblad, heeft als voorwerp de uitoefening van de homeopathie te reglementeren in uitvoering van de wet van 29 april 1999 betreffende de niet-conventionele praktijken inzake de geneeskunde, de artsenijbereidkunde, de kinesitherapie, de verpleegkunde en de paramedische beroepen.

Het Koninklijk besluit definieert homeopathie als zijnde “een therapeutische benadering die bestaat in het, op basis van de individuele symptomen van de patiënt, voorschrijven van een homeopathisch geneesmiddel dat bij een gezonde persoon tijdens het testen van een gedynamiseerd (verdund én gepotentieerd) basisproduct/geneesmiddel gelijkende symptomen veroorzaakt heeft volgens het principe "similia similibus curentur" ofwel "het gelijke met het gelijkende genezen"”.

Alleen de personen, die geregistreerd zijn als homeopaat bij de FOD Volksgezondheid, mogen voortaan de homeopathie beoefenen. Het gaat om artsen, tandartsen en vroedvrouwen die een specifieke opleiding in homeopathie hebben gevolgd en die hun registratie hebben bekomen na een bijzondere procedure te hebben gevolgd. Voorwaarden om de registratie te behouden (onder meer de permanente vorming) zijn ook bepaald door dit Koninklijk besluit.

Overgangsmaatregelen laten ook toe aan gezondheidszorgbeoefenaars, andere dan deze die hierboven zijn vermeld en die zo’n opleiding volgen of gevolgd hebben, hun registratie als homeopaat te vragen. Het Koninklijk besluit sluit elke beoefenaars van de artsenijbereidkunde echter uit van deze mogelijkheid.

Gezien homeopathie voortaan een gereglementeerde praktijk is, wenst de Nationale Raad de aandacht van de apothekers van voor het publiek opengestelde apotheken te vestigen op het feit dat zij hun patiënten op nuttige en duidelijke wijze moeten informeren. Zo onthoudt de apotheker zich van het gebruik van de vermelding 'homeopathie' maar mag hij, als verstrekker van geneesmiddelen, de vermeldingen 'homeopathische producten' of 'homeopathische geneesmiddelen' gebruiken.