Wachtdienst

22 dec. 2014

Uit reacties van apothekers blijkt dat er momenteel een zekere verwarring heerst inzake de wachtdienst. De Nationale Raad acht het bijgevolg nodig dat bepaalde principes worden herhaald die ter zake van toepassing zijn en dit gelet op de huidige stand van de wetgeving en deontologie.

Toegankelijkheid tot de informatie betreffende de wachtdienst

Wettelijke en deontologische grondslag voor de affichering van de wachtdienst:

  • Artikel 10, §2 KB 21/01/2009: “De informatie betreffende de openings- en sluitingsuren van de apotheek, alsook deze betreffende de wachtdienst moeten meegedeeld worden en vanaf de buitenkant van de apotheek zichtbaar zijn.”
  • Gids voor de Goede Officinale Farmaceutische Praktijken
    7.4. De wachtdienst: “De apotheker zorgt ervoor dat de bevolking de nodige informatie krijgt over de organisatie van de wachtdienst waaraan hij deelneemt en, indien nodig, over de organisatie van de aangrenzende wachtdiensten.”
  • Artikel 26 van de Code van farmaceutische plichtenleer: “Elke apotheker moet de wachtdienstregeling duidelijk aan het publiek kenbaar maken.”

De Nationale Raad is van oordeel dat het KB van 21/01/2009 en de GGOFP, door een affichering op te leggen van de informatie over de wachtdienst die zichtbaar is vanaf de buitenkant van de apotheek en door te preciseren dat “de apotheker zorgt ervoor dat de bevolking de nodige informatie krijgt over de organisatie van de wachtdienst”, een resultaatsverbintenis opleggen aan de apotheker. Deze verbintenis bestaat erin de patiënt op een passende wijze te informeren over het adres en het telefoonnummer van de apotheek van wacht. De Nationale Raad verwijst ter zake naar zijn advies van 21/12/2010.

Toegankelijkheid van de apotheek

Artikel 10, §1 van het KB van 21/01/2009 houdende onderrichtingen voor de apothekers voorziet dat "Iedere apotheek moet voorzien zijn van een duidelijk zichtbaar uithangbord teneinde gemakkelijk te kunnen worden teruggevonden door de patiënt, meer bepaald tijdens de wachtdienst".

De deontologische Code bepaalt overigens in zijn artikel 79 dat "elke apotheek moet voorzien zijn van een duidelijk zichtbaar kenteken dat de patiënt gemakkelijk toelaat ze te herkennen".

Op vraag van een beroepsvereniging, is de Orde der Apothekers momenteel bezig met het evalueren van de bestaande basisprincipes mbt de regeling van de wachtdienst. De Orde legt de nodige contacten om tegemoet te komen aan de evolutie binnen de wachtdienst.