MEDI-MARKET voor de rechter gedaagd

22 dec. 2015
  • Home
  • Nieuws
  • MEDI-MARKET voor de rechter gedaagd

De Orde der Apothekers eist respect voor een beroep dat ten dienste staat van de gezondheid van de patiënt

De Nationale Raad van de Orde der Apothekers heeft de voorzitter van de rechtbank van koophandel van Nijvel gevat om een einde te stellen aan bepaalde praktijken van de groep MEDI-MARKET die nadelig zijn voor het apothekersberoep en schade kunnen berokkenen aan de patiënten.

MEDI-MARKET heeft sinds enkele maanden in België een gezondheidsconcept gelanceerd gebaseerd op de creatie van twee zogenaamd gescheiden zones: enerzijds, de apotheek en anderzijds, de parafarmacie die verondersteld wordt enkel producten aan te bieden waarvoor het niet noodzakelijk is om zich te wenden tot een apotheek. De strategie van de MEDI-MARKET groep bestaat er in werkelijkheid in om de twee zones zodanig in te richten dat patiënten en producten gemakkelijk van de ene zone naar de andere kunnen. Ze doen dit door een reeks elementen te ontwikkelen die verwarring veroorzaken, daar waar het enkel de apotheekzone is die moet voldoen aan alle wettelijke voorschriften en geplaatst wordt onder de verantwoordelijkheid van de apotheker-titularis.

De Orde der Apothekers is van oordeel dat de patiënt, als consument van gezondheidsdiensten en producten, heel precies de omvang van de verplichtingen en verantwoordelijkheden van diegene die hem raad geeft moet kennen, of hij nu apotheker is of niet. Het statuut van het personeel, al dan niet gediplomeerd, dat in een parafarmacie werkt, is in niets vergelijkbaar met dat van de officina-apotheker die dwingende verplichtingen heeft inzake beroepsethiek en deontologie.

De groep MEDI-MARKET maakt op verschillende manieren misbruik van het imago van de apotheek en zaait verwarring bij de patiënt die denkt dat hij zich bevindt in een gezondheidszone die volledig onderworpen is aan één en dezelfde (zéér strikte en persoonsbeschermende) reglementering, deze van een apotheek opengesteld voor het publiek, hetgeen niet het geval is. De Orde der Apothekers is van mening dat door deze verwarring, evenals door diverse niet-conforme zaken die werden vastgesteld, de patiënten worden blootgesteld aan bepaalde risico’s.

De Orde der Apothekers kan niet akkoord gaan met deze grensvervaging. De apotheek is een plaats van volksgezondheid die onderworpen is aan een strikte reglementering die erop gericht is de patiënten te beschermen. Zijn integriteit moet absoluut zonder enige ambiguïteit worden bewaard.

Woordvoerders van de Orde:
Professor Gert LAEKEMAN: 0475/96.01.21
Professor Bernard PIROTTE: 0476/30.55.14